تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود 
یکی مثل من عاشقه یکی مثل تو بود
اومد که فریاد بزنه اما دیگه نایی نداشت 
خواست بمونه پیشش 
ولی تو قلب اون جایی نداشت
آی دختره آی بی وفا آی تو که تنهام میزاری
تو قاب عکست جای من
عکس کیو می خوای بذاری
(برو برو که مثل تو زیاده تو دنیا واسم
برو برو ولی بدون که تا ابد
جایی نداری تو دلم) ۲
زدم به سیم آخرو گفتم ولش کن بی خیال
اون واسه من یار نمی شه بیخیال این عشق محال
گفتم توی مرام ما منت کشی نیست با مرام
می خواد بره خوب به درک 
همینی که هست ختم کلام
برو برو که مثل تو زیاده تو دنیا واسم
برو برو ولی بدون که تا ابد
جایی نداری تو دلم