تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

سراغی از ما نگیری؟ نپرسی که چه حالیم؟
عیبی نداره   میدونم باعث این جدائیم
رفتم ، شاید که رفتنم   فکرتو کمتر بکنه
نبودنم کنار تو   حالتو بهتر بکنه
لج کردم با خودم آخه  حست به من عالی نبود
احساس من فرق داشت  با تو
دوست داشتنه خالی   نبود بازم دلم گرفته
تو این نم نم بارون   چشام خیره به نوره
چراغ تو خیابون  خاطرات گذشته منو
میکشه آروم   چه حالی دارم امشب
به یاد تو زیر بارون  باختن تو این بازی واسم
از قبل مسلم شده بود سخت شده بود تحملش
عشقت به من کم شده  بود رفتم ولی قلبم هنوز
هواتو داره شبو روز من هنوزم عاشقتم
به دل میگم بساز بسوز