تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

من باید امشب که بارونیه خونه
از گریه خالی شـم بدون تو دارم
با آدمای شهر رفیق تر میشم
این آدما انگار مثل خودم هستن
حال منو دارن حال منو دارن
این چمای لبریز این چشمه های اشک
چرانمی بارن؟ چرانمی بارن؟
کجا برم حالم یادم بره یک شب
از درد من کم شه گریه ازم دوره
ای کاش یک لحظه بغضم حریفم شه
بازخم های من بااین تنه خسته
رفیق باش امشب هرچی که بادا باد
من ترمه میمونم تو تیغ باش امشب
بزرگه دنیامون باین همه قد دلتنگی من نیست
دردی تو این دنیا اندازه ی درد
از دست دادن نیست