تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

حیف با اینکه میخواهم تو را
سهمم از عشقت چرا چیزی به جز بارون نبود
حیف از من چه میخواهی ببین
این همه تنهایی ام آسان نبود
ای ماه بی تکرار من بـغض بی انکار من
با دل دیوانه ام می ماندی ای کاش
ای عشق بی پایان من گرمی دستان من
میروی اما کمی دلتنگ من باش
آه ای تمام خواهشم ساحل آرامشم
موج موهایت ببین طوفانیم کرد
آه مستی شبهای من ماه من رویای من
حسرت چشمان تو بارانی ام کرد
شراب کهنه ام دلیل مستی ام
به رویای عشقت دچارم
چه بی بهانه در دلم نشسته ای
که با عشقه تو ماندگارم
پس از تو از دل شکسته میرود
قرارم قرارم قرارم
چرا ندارمت چرا ندارمت
ندارم ندارم ندارم
ای ماه بی تکرار من بغض بی انکار من
با دل دیوانه ام می ماندی ای کاش
ای عشق بی پایان من گرمی دستان من
میروی اما کمی دلتنگ من باش
آه ای تمام خواهشم ساحل آرامشم
موج موهایت ببین طوفانیم کرد
آه مستی  شبهای من ماه  من رویای من
حسرت چشمان تو بارانی ام کرد