تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G

یک شب گرم و تب آلود، آمدی از شهر باران
ناگهان از هر جوانه،گل برآمد چون بهاران
ای تو از نسل بهاران، ای امید سبزه زاران
ای صدایت پاک و معصوم، 
چون سرود چشمه ساران
ای نگاه تو همیشه، مثل دریا بی کرانه
ای بلند گیسوانت، خوش ترین شعر شبانه
ای که نامت در زمانه، گشته در خوبی فسانه
کرده اینک در دل من، آتش عشق تو خانه
ای که نامت بر لب من، معنی خوب سرودن
خوشترین ایام عمرم، لحظه های باتو بودن