تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
چترها را باید بست زیر باران باید رفت
فکر را خاطره را زیر باران باید برد
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
دوست را زیر باران باید دید
عشق را زیر باران باید جست
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
چترها را باید بست  زیر باران باید رفت
فکر را خاطره را زیر باران باید برد
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
دوست را زیر باران باید دید
عشق را زیر باران باید جست
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است