تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ما هیچ وقت با هم نبودیم 
اتاق مون از هم سوا بود
اما کسی اینو نفهمید این راز بین ما دوتا بود
این خونه آرامش نداره با اینکه چیزی کم نداریم
یک عمر با من بودی اما ما بچه ای از هـم نداریم
من زخم میزدم قبول اما تو هم مرهم نبودی
هربار رفتی خواب بودم هربار برگشتم نبودی
گاهی دلم فریاد میخواد گاهی دلم میخواد بدشم
گاهی دلم میخواد یکبار از مرز این احساس ردشم
این خونه آرامش نداره با اینکه چیزی کم نداریم
یک عمر با من بودی اما ما بچه ای از هم نداریم