تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ای وطن به تن تا جان‌دارم    پر از شکوه ایثارم
بگو در این دنیا بدون تو  کجا سر بگذارم
اینک به شیوه ی باران  ببار به تربت   یاران
ایران شکوه ایثار   ای‌ ایران تویی همه ی ایمانم
صفای تورا من میدانم   گویم نامت ایرانم