تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

من بی تو مثل زنبور بی عسل نمیشم
هرشب نمیدونی که چه خبره پیشم
تو هم که میبری از همه بی شکـــ
آخه هیچ کدوم از آدمای دور و ورت تتل نمیشن
هرچی ابروهاتو برداری
چشات داد میزنه که منو کم داری
ولی خوب دیگه دستمالی شدی
کادوهات هم رفته ته انباری من ندارم کاری با تو
از تو یه کاریکاتور تو ذهنم هستتو یه ول همگانی
اصلا بگو بینم مگه داریم  آدم انقدر پست