تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

ستاره های سربی فانوسکای خاموش
منو هجوم گریه از یاد تو فراموش
تو بال و پر گرفتی
به چیدن ستاره
دادی منو به خاک
این غربت دوباره
دقیقه های بی تو
پرنده های خستن
آیینه های خالی
دروازه های بستن
اگه نرفته بودی جاده پر از ترانه
کوچه پر از غزل بود به سوی تو روانه
اگه نرفته بودی گریه منو نمیبرد
پرنده پر نمیسوخت
آیینه چین نمی خورد
اگه نرفته بودیو
اگه نرفته بودی
شبانه های بی تو یعنی حضور گریه
با من نبودن تو یعنی وفور گریه
از تو به آیینه گفتم
از تو به شب رسیدم
نوشتمت رو گلبرگ
تو رو نفس کشیدم
از رفتن تو گفتم
ستاره در به در شد
شبنم به گریه افتاد
پروانه شعله ور شد
اگه نرفته بودی جاده پر از ترانه
کوچه پر از غزل بود به سوی تو روانه
اگه نرفته بودی گریه منو نمیبرد
پرنده پر نمیسوخت
آیینه چین نمی خورد
اگه نرفته بودیو
اگه نرفته بودی
ستاره های سربی فانوسکای خاموش
منو هجوم گریه از یاد تو فراموش