تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بازم دلم گرفته چند روزیه که رفتی
می گی به خاطر من از عشقمون گذشتی
بمون بذار از اسـمت یه شعر نو بسازم
نذار به جرم دیـروز امـروزمو ببازم امروزمو ببازم
دارم می میرم برات نذار بیفتم به پات
مگه گناهم چی بود که سرد شده اون نگات
به من یه فرصت بده تا دستاتو بگیرم
یا اینکه مال من شی یا پای تو بمیرم