تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

غم نگاه آخرت تولحظه ی خداحافظی
گریه ی بی وقفه ی من تو اون روزای کاغذی
قول داده بودیم ما به هم که تن ندیم به روزگار
چه بی دووم بود قول ما جدا شدیم آخر کار
تو حسرت نبودنت من با خیالتم خوشم
با رفتنت از دیار آرزوهامو می کـشم
کوله بارم پره حسرت تو دلم یه دنیا درده
مثل آواره ای تنها تو خیابونی که سرده
تا خیالت به سرم می زنه گریم می گیره
آروم آروم دله تنگم داره بی تو می میره
گل مغرور قشنگم من فراموشت نکردم
بی تو اینجارو نمیخوام میرم برنمی گردم