تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

غم تو توو دلم دیگه داره سنگین میشه
شک نکن بعد تو همه دنیـام غمگین میشه
از همه میشنوم دیگه خوبی و آروم خاطرت جمعه
نگران توام داری با کی میخندی و شادی
لج نکن با دلم نگو از چشمم افتادی
هر کی حالم رو دید بهم گفت 
که چرا اون با تو بی رحمه