تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D

تو هم با من نبودی مثل من با من
و حتی مـثل تن با من
تو هم با من نبودی 
آنکه می پنـداشتم باید هوا باشد
و یا حتی گمان میکردم
اینطور باید از خیر خبرچینان جدا باشد
تو هم با من نبـودی
تو هم از ما نبودی 
آنکه ذات درد را باید صدا باشد
و یا با من چنان همسفره شب
باید از جنس منو عشقو خدا باشد
  تو هم از ما نبودی
تو هم مومن نبودی بر گلیم ما و حتی در حریم ما
ساده دل بودم که میپنداشتم دستان نا اهل تو
باید مثل هر عاشق رها باشد تو هم از ما نبودی
تو هم با من نبودی یار ای آوار ای سیل مصیبت بار