تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

رفتی و دروغ نگفت حسم دیدی
رات نمیخنداختم میدونستم کی ای
تو همیشه گفتی میفهمی منو
آره اون موقع که از دستم میدی
بیشتر از دیوونگی هام عاشقم
بیشتر از من ظاهرا دلواپسی
من مث تو ول نمیکنم برم
وقتی قول میدم یه روزی به کسی دلم خونه امنه
چه خوش بوده دلم بت یه چیزایی شنیدم
که نگم بت بگیر قلبمو دستت
حواسم هنو هست بت نذار بم بگن اینجوری
شکستت
منه دیوونه تش اینم      اگه کم بود ببخشینم
ولی تو زندگیت خیلی درخـشیدم