تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

فکر تو تنها کرد منو از همه دورم کرد
چشامو بستم رو همه عشقه تو کورم کرد
یخ زده بودم تو خودم عشقه تو آبم کرد
قبل تو آروم بود دلم عشق خرابم کرد
فکر تو پیرم کرد  بهونه گیرم کرد
از همه سیرم کرد  فکرت اسیرم کرد
فکر تو پیرم کرد  بهونه گیرم کرد
از همه سیرم کرد  فکرت اسیرم کرد
دیدی که عشقت کم نشد از دله دیوونم
رفتم فراموشت کنم دیدم نمیتونم
عادت هر لحظه م شده فکر کنم اینجایی
سهمم از عشقت این نبود این همه تنهایی
فکر تو پیرم کرد بهونه گیرم کرد