تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

کاش میدونستی عزیزم چقدر دوست دارم هنوز
کاشکی خدا کاری کنه بشی مال خودم یه روز
هنوز برای  زندگی  تنها بهونم تویی
نیستی ولی بدون  هنوز چراغ خونم تویی
آخه نمیشه  باورم که رفتی از کنار من
دیگه به تو نمیرسم  نمیشی تو نگار من
آسون نبود برای دل ـــــ که تو نباشی و بری
چرا به خونه ی دلم  دیگه نمیزنی  سری بعد
تو بارون یه  نفس به  چشم من امون  نداد
به جاده رو زدم ولی   تو رو به  نشون نداد
دلم گرفت پرم شکست بیا به داد من برس
بیا به داد این دل
عاشق خسته تن برس
چرا میخوای که دلمو از توی سینه بکنم
شاید میخوای که  قید تو واسه همیشه بزنم