تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

صدا بزن گاهی منو که اسمم از یادت نره
صدا بزن که اسمم با صدای تو قشنگ تره
آخه ببین حیف تو نیست هستی و با من نیستی
آهای تو که نشستی تو بهترین جای قلب من
تو قلب من بشین و هی بازم بهم زخم بزن
ولی ببین حیف تو نیست که رو به روم وامیستی
آهای تویی که دوری این همه 
تو جات توو شاه نشین قلبـمه
اگه تمومتم بدی کمه به عاشقی که زیر     تیغته
آهای تو که دوست دارم زیاد 
 با لشکر موهات توو دست باد
بکش منو اگه دلت میاد این عاشقو که زیر تیغته
صدا بزن گاهی منو که خواهشم همین قده
دلی که توش عشق توعه قید یه دنیارو زده
وجودمو میسوزونه این دله یا آتشکده
آهای تویی که دوری این همه 
تو جات توو شاه نشین قلبمه
اگه تمومتم بدی کمه به عاشقی که زیر تیغـته
آهای تو که دوست دارم زیاد 
 با لشکر موهات توو دست باد
بکش منو اگه دلت میاد 
این عاشقو که زیر تیـغته