تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

پی اسم تو میگشتم ته یک فنجون خالی
دنبال یه حرف تازه یه تبسم خیالی
فنجونای لب پریده قهوه های نیمه خورده
من و عشقی که واسه همیشه مرده
دل به عشق تو سپرده
فال تو رنگ فریب و گریه های عاشقونست
فال من طنین آخرین ترانست
رنگ قهوه ای چشمات رنگ خوابه
که تا شهر بی نهایت منو برده
اونجا که آخر عشقه  اونجا که مرز سرابه