تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دور هم می چرخیم
تا کی من بکشم کی پس میگیرم
بازی رو ما باختیم هیچی از زندگیم من نفهمیدم
چون با تو من این دنیا رو از نو ساخـتم
چی شد تو بگو چی شد چی شد عوض شدیم 
کجای این راه ما همو گم کردیم (2)
دستای تو نیستن تا این تاریکی رو از من بگیرن
من ساده نیستم  از نگاهت نگاهت میفهمم
چون با تو من این دنیا رو از نو ساخـتم
چی شد تو بگو چی شد چی شد عوض شدیم 
کجای این راه ما همو گم کردیم (2)