تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

درست تویی که تونستی منو درست کنی
دیگه هیشکی تو دلم به جز تو نیست
 به جز تو نیست
تو قلبمی عشق من شدی خودت بخوای نخوای
عشق من فقط خودت به من میای به من میای
خود ماه انقد ماه نیست که تو انقد ماهی دیگه
هیچوقت با هیشکی نمیشه
میمیرم من بی تو توی قلبمی 
تو یکی چقدر میتونه زندگی شه
زندگی جونم من بدون تو یه لحظه ام نمیتونم
قبل تو یادم نمیادش نمیدونم
تو منم عین خودت کردی
که دیوونم که دیوونم
زندگی جونم من بدون تو یه لحظه ام نمیتونم
قبل تو یادم نمیادش نمیدونم
تو منم عین خودت کردی
دیدم که میگم بعد تو کسی
 ام قد تو جا وا نکردش تو دلم
اینو راحت بگم قفلم رو حسایی که 
من با دلم بهت دارم بهت دارم
هیشکی برام مثل تو نیست تو که باعث شدی
  چشمامون هیچ جایی نره چقدرم بهتره
اینجوری حال هردومون 
تورو دوست دارم دوست دارم
زندگی جونم من بدون تو یه لحظه ام نمیتونم
قبل تو یادم نمیادش نمیدونم
تو منم عین خودت کردی
زندگی جونم من بدون تو یه لحظه ام نمیتونم
قبل تو یادم نمیادش نمیدونم
تو منم عین خودت کردی