تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

آسمان چشم او آینه کیست
آنکه چون آیینه با من روبرو بود
درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد
سرنوشت این جدایی دست او بود
گریه مکن که سرنوشت
گر مرا از تو جدا کرد
2(عاقبت دلهای ما ( با غم هم آشنا کرد
چهره اش آیینه کیست آنکه با من روبرو بود
2(دردونفرین بر سفر (این گناه از دست او بود
ای شکسته خاطر من روزگارت شمادمان باد
ای درخت پرگل من نو بهارت ارغوان باد
ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من
سنگ قبر آرزو  بود   سنگ قبر آرزو بود
آن چه کردی بادل من قصه سنگ و سبو بود
من گلی پژمرده بودم گر تورا صد رنگو بو بود
ای دلت خورشید خندان
سینه تاریک من     سنگ قبر آرزو بود