تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو با منی، حس می کنمت همین جا روبروی خودم
صداتو می شنوم همه جا یا شاید من دیوونه شدم
اگه تو، تو اتاقم نیستی چرا کنار تو می شینم
چرا دارم تو رو می بوسم چرا دارم تو رو می بینم
من با تو ام عزیزم، اسم منو صدا کن
می بینمت کنارم، می بوسمت نگام کن
اگه تو، تو اتاقم نیستی چرا هوای تو تو خونه ست
چرا با تو حرف می زنم هر روز
نگو تو دلت این دیوونه ست
اگه تو، تو اتاقم نیستی چرا کنار تو می شینم
چرا دارم تو رو می بوسم چرا دارم تو رو می بینم
من با تو ام عزیزم،  اسم منو صدا کن
می بینمت کنارم، می بوسمت نگام کن
می بینـمت کنـارم