تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

میمیرم بعد تو ولی بعد تویی که وجود نداره
میمیرم بعد تو دیر و زود نداره
چی بودم قبل تو ، چی شدم بعد تو
پشت هم میبازم
اونقدر سنگی که از تو بت میسازم
میلرزه بی تو کل وجودم  ــــــ
هنوزم بغضی هستم که بودم
حال تو خوبه بعد این رفتن
انگار فقط من مشکل تو بودم
میشکنه بغض تو بعد تو باز منو  قلب دل خستمو
بی تو دیدن همه توی جمـع اشکمو
فکـر نکن میتونم ، اونقدر دیوونم
نمیشه میدونم
بگو راهش چیه تو رو برگردونم