تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

سفر کردم که از عشقت جدا شم
دلم میخواست دگر عاشق نباشم
ولی عشق تو قلبم مونده ای وای
دل دیونمو سوزونده ای وای
هنوزم عشقم هنوزم عاشقم دنیای دردم
مث پروانه ها دورت میگردم
مث پروانه ها دورت میگردم
سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیـشه
اخه عشق یه عاشق با ندیدن کم نمیـشه
غم دور از تو بودن یه بی بال و پرم کرد
نرفت از یاد مـن  عشق سفر عاشق ترم کرد
هنوز پیش مرگتم من بمیرم تا نمیری
خوشم با خاطراتم اینو از من نگیری
دلم از ابر و بارون  بجز اسم تو نشنید
تو مهتاب شبونه فقط  چشمام تو رو دید
نشو با من غریبه  مث نامهربـونا
بلا گردون چشـمات  زمین و اسمونا
میخوام برگردم اما میترسم
میترسم بگی حرفی نداری بگی عشقی نمونده
میترسم بری تنهام بذاری
تو رو دیدم تو بارون دل دریا تو بودی
تو موج سبز سبزه تن صحرا تو بودی
مگه میشه ندیـدت تو مهتاب شبونه؟
مگه میشه نخونـدت تو شعر عاشـقونه؟