تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

میخوام برم پا ندارم میخوام نرم جا ندارم
گریه کنم دل ندارم داد بزنم نا ندارم
بودنم با تو حرومه دیگه همه چی تمومه
آخ که این لحظه چه شومهههـهههه
من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه
نذار این تنگ بلور بشکنه با این غرور
من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه
نذار این تنگ بلور بشکنه با این غرور
میخوام برم پا ندارم میخوام نرم جا ندارم
گریه کنم دل ندارم داد بزنم نا ندارم
بودنم با تو حرومه دیگه همه چی تمومه
آخ که این لحظه چه شومهههـهههه
من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه
نذار این تنگ بلور بشکنه با این غرور
من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه
نذار این تنگ بلور بشکنه با این غرور