تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

دنیای این روزای من هم قد تنپوشم شده
انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده
تنها مدارا میکنی ــــــــ دنیا عجب جایی شـده
هر شب تو رویای خودم ــــــــ آغوشتو تن میکنم
 ـــــــ آینده ی این خونه رو ـــــــ 
با شمع روشن میکنم
در حسرت فردای تو تقویممو پر میکنم
هر روز این تنهاییو فردا تصـور میکنم
همسنگ این روزای ـــــــ 
من حتی شبم تاریک نیست
اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست
هر شب تو رویای خودم