تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G

مشکوکم مشـکوکم به تو ــــــــ 
نمی تونم بمونم با تو
مشکوکم مشـکوکم به تو ــــــــ
نمی دونم با کی هستی تو
یه نفر هست مثه یه سایه یه نفر هست مثه آوار
یه نفر هست مثه یه دیوار یه نفر هست آره انگار
مشکوکم مشـکوکم به تو ــــــــ 
نمی تونم بمونم با تو
مشکوکم مشـکوکم به تو ــــــــ
نمی دونم با کی هسـتی تو
 دنیامو کردی زیر و رو حتی نذاشتی آبرو
 تو نمی خوای من و تو ما شیم
آخه چرا بهم بگو