تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

باورم نـمی شه دسـتات
توی دسـت من نـشن
رو در و دیوار خونه
گرد ـــــ تنهایی بپا  شن
تو همونی که می گفتی تو دنیا
هیچکی مثل من پیدا نمی شه
تو همونی که می گفتی، قلبم
مال تو باشه واسه همیشه
باورم نمی شه چشمات
بره مال دیگرون شه
با غریبه مهربون شه
با غریبه همزبون شه
تو همونی که می گفتی تو دنیا
هیچکی مثل من ـــــ پیدا نمی شه
تو ـــــ همونی که می گفتی قلبم
مال تو باشه واسه همیشه