تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

یه عمری رو لبهام پر از خنده بود 
 تا کی باید این نقشو تمرین کنم
یا هر سال تحویل بگم پیشمی 
 تا کی باید این فکرو تلقـین کنم
دارم درد و دل می کنم گوش کن 
 چقدر حرف دارم که خالی بشم
چه حرفایی رو تو خودم ریختم 
ببین از نبود تو چی می کشم
دارم درد و دل می کنم گوش کن
چقدر حرف دارم که خالی بشم
چه حرفایی رو تو خودم ریختم
ببین از نبود تو چی می کشم
میگن سایه ی من شبیه توئه
آره تکیه گاهم همین سایه بود
ولی از همون بچگی درد من 
نگاهای سنگین همسایه بود
ته هر زمستون یه هفته به عید
 یه چیزی تو این سینه چنگ میزنه
شاید ترکشایی که سهم تو شد 
یکیشون هنوز کنج ذهن منه
تو این سالهایی که بی تو گذشت
همش با خودم از تو حرف میزنم
من از آخرین لمس آغوش تو 
 هنوز بوی باروت میده تنم
شاید یادمون نیست اون موقع ها 
 توی خونه موندن که کاری نبود
یا رقصت میون یه میدون مین
 واسه عکسای یادگاری نبود
یه مشت گل میارم سر خاک تو
 که تو حس کنی دنیا تو مشتمه
دوباره به خوابم بیا حس کنم
 وجودت هنوز مثل کوه پشتمه)2)
مثه بچه ها هی زمین خوردم و 
 رو پاهای خستم بلند میشدم
کی مردونگی رو بهم یاد داد
 که از بچگی مرد بار اومـدم
ته هر زمستون یه هفته به عید 
 یه چیزی تو این سینه چنگ میزنه
شاید ترکشایی که سهم تو شد 
 یکیشون هنوز کنج ذهن منه
تو این سالهایی که بی تو گذشت 
 همش با خودم از تو حرف میزنم
من از آخرین لمس آغوش تو 
 هنوز بوی باروت میده تنم