تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

شوق سفر نداشتی... قصد گذر نذاشتی
من با تو زنده بودم... اما خبر نداشتی
اما خبر نداشتی
رفتی و توی قلبم... یادتو جا گذاشتی
روی تموم حرفات... یك دفعه پا گذاشتی
یك دفعه پا گذاشتی
بی تو كدوم ستاره پا به شبم بذاره
ابر كدوم آسمون رو تشنگیم بباره
بی تو چه مونده با من جز یه صدای خسته
جز یه نگاه خاموش جز یه دل شكـسته
جز یه دل شكسته
بال و پرم بودی خبر نداشـتی
تاج سرم بودی خبر نداشتی
سایه به سایه هر طرف كه بـودم
همسفرم بودی خبر نداشـتی
بال و پرم بودی خبـر نداشتی
تاج سرم بودی خبر نداشـتی
سایه به سایه هر طرف كه بودم
همسفرم بودی خبر نداشتی
پر زدی و ندیدی بال سفر نداشتم
گفتی رها شو اما من دیگه پر نداشتم
كوه غم و رو شونم دیدی و بر نداشتی
من با تو زنده بودم اما خبر نداشـتی
اما خبر نداشتی
شوق سفر نداشتی  قصد گذر نذاشتی
من با تو زنده بودم... اما خبر نداشتی
اما خبر نداشتی
رفتی و توی قلبم... یادتو جا گذاشتی
روی تموم حرفات... یك دفعه پا گذاشتی
یك دفعه پا گذاشتی