تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

حرفامو میشنوی از لابه لای شعر اینجوری بهتره
اما بدون هنوز شبهام بدون اشک محاله بگذره 
محاله بگذره
بودی کنار من اما چه سوت و کور من بودم وخودم
با این همه ولی از گوشه گیریات خسته نمیشدم
تو با خودم که هیچ با سایه ی منم حرفی نمیزدی
با این همه ولی به شب نشینی دلم خوش اومدی
با این همه ولی به شب نشینی دلم خوش اومدی
از چی برات بگم وقتی نگفتنا با من اجین شده
حس میکنم دلم غمگین ترین دله روی زمین شده
روزا که میگذرن اما محاله که حسم عوض بشه
اخه هر شب یه ذره شعر 
روح خرابمو سمت تو میکشه
اخه هر شب یه ذره شعر 
روح خرابمو سمت تو میکشه سمت تو میکشه
امشب قراره که با خاطرات تو بازم بشینمو
باز دردودل کنم با کاغذای شعر..صبحو ببینمو
غرق خودم بشم با قطره های اشک
رو کاغذای خیس
این بیت آخره  اما همیشه شعر پایان قصه نیست
پایان قصه نیست!