تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

خیلی ها دوست دارن شبیه تو باشن
ببیننت از دور یا با تو تنها شن
ای کاش وقتی چشماتو رو هم میزاری
آهنگی باشـم که تو خیلی دوسـت داری
وقتی که بیداری آرومی انگاری
وقتی خوابی پیرن من روته
مهم نیست چی میگم راجع به تو و من
دوست دارم به خودم مربوطه
نه خودم نه خدا کی میدونه کجا
تو رو از تو میخوام با تموم وجودم
از صدا از سکوت تو شب برهوت
دنیا داغون شد باز حواسم به تو بود