تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

قصه هایم برای تو بگذار توی باغچه ات
شعرهایم برای تـــو بگذار روی طاقچه ات
دست هایم برای تو بکار سبز خواهد شد
بال هایم برای تو بگیر پرواز خواهد کرد
آوازهایم برای تو بگذار توی موهایت
رازهایم برای تو ببند دور دستهایت
دست هایم برای تو بکار سبز خواهد شد
بال هایم برای تو بگیر پرواز خواهد کرد
ما از دشت لالایی هایش را
  خواندیم تا خوابمان نبرد
از کویر آوازهایش را خواندیم تا یادمان نبرد
ما از جنوب آتش ها ساختیم تا سردمان نشود
از گل سرخ نامش را بردیم تا پرنده های سپید
به شهر روشن خورشید دوباره برگردند
قصه هایم برا ی تو بگذار توی باغچه ات
شعر هایم برای تــو بگذار روی طاقچه ات
اشک هایم برای تو بخند رام خواهد شد
شوق هایم برای تو بگیر آرام خواهد شد
ما از شهر سیب هایش را چیدیم تا صبح سر برسد
از کوچه کبوتر هایش را دیدیم تا شب پر بکشد
ما از شب آواز ها ساختیم تا ترسمان بریزد
از سفر یادش را بردیم تا  پرنده های سپید
به شهر نیلی آرام دوباره برگردنـــــــــد
نیمی از ما با طوفان می رفت
نیمی از ما در شب جا مــی ماند
نیمی از ما  با باران می ریخت
نیمی از ما از باران می خواند