تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F

من کجا کشوندی خودت کجاها میری
دست اون گرفتی اما با من راه میـری
با تو کجا که رفتم با تو چیا که دیـدم
نمی‌کشم بدونت به آخرش رسیـدم
سرده هوا سردمه شالت جا گذاشـتی
دنبال تو می‌گردم من کجا گذاشـتی
هنوز با عطر تنت با پیرهنت می‌خوابم
بدون تو نگو که بدون تو خرابم
سرده هوا سردمه سیگار روشن بزار
داغی دستات باز رو شونه‌ی من بذار
کی کش موهات باز دوباره وا می‌کنه
به جای من اسمت کی هی صدا می‌کنه
قدم بزن تو رویام  بخواب دوباره باهام
این روزا که می‌گذره  شبیه دیوونه‌هام