تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

سلام ، من اومدم خودم صاحب قلبت شم
سلام ، من اومدم خودم مرهم دردت شم
سلام ، اجازه ورود ، به قلبتو میدی؟؟؟
سلام ، فراموشش کن هرکی قبل از منو دیدی
(پاساژ از اکورد دو مینور تاسل مینور)
اومدم ـــــــ که بشم ، عشق آخرت
اومدم ، که بشم ، کل باورت
اومدم ، که بشم ، کل زندگیت
اومدم ، که بشم ، رویای بچگیت
اومدم ـــــــ که بشم ، عشق آخرت
اومدم ـــــــ که بشم ، کل باورت
اومدم ، که بشم ، کل زندگیت
اومدم ـــــــ که بشم ، رویای بچگیت
سلام ، اومدم شاهزاده با اسب سفیدت شم
سلام ، من اومدم خودم عشق جدیدت شم
سلام ، من اومدم که عشق موندگارت شم
سلام ، من اومدم خودم دار و ندارت شم
اومدم که بشم ، عشق آخرت
اومدم ـــــــ که بشم ، کل باورت
اومدم  ، که بشم ، کل زندگیت
اومدم ـــــــ که بشم ، رویای بچگیت
اومدم ـــــــ که بشم ، عشق آخرت
اومدم ـــــــ که بشم ، کل باورت
اومدم ـــــــ که بشم ، کل زندگیت
اومدم ـــــــ که بشم ، رویای بچگیت