تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:E

یارا من افسرده ام
دوای درد من تویی بیا بکش مرا به آآآآغوش
جانا تو جان منی
تویی همان غمی که تا ابد نشد ز من فرامـوش
بیا که خسته ام از این سکوت و این چراغ خاموش
بــــــــاراااااانم کنار تو میمانم
که نیمه ی پنهــانم تو دیدی و بـــــــــــــــس
ای جــــانم تو لذت زندانم
نوازش دستـــانـم تو دیدی و بس
تو دیدی و بس 
تو دیدی و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
غیر از تو من از همه غمگیـنم
هلاهل شیرینم به کام من باش
خورشیـدم تو ماه بی مهتابی
به جان من میتابی بمانی ای کاش
بــــــــارااااااااانم کنار تو میمانم
که نیمه ی پنهــانم تو دیدی و بـــــــــــــــس
ای جــــانم تو لذت زندانم
نوازش دستـــانم تو دیدی و بس
تو دیدی و بس ـــــــ 
تو دیـدی و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس