تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

یه جایی حس کردم عاشقم نیست
حواش اینجا نبود و کم کم داشت کم میذاشت
به روش که آوردم اینو جا زد
حضورشو هر ثانیه کمتر کرد ترکم کرد
نموند و موندم با خاطراتش
کاری که نباید میکردو آخر کرد ترکم کرد
ترکم کرد ترکم کرد
خیلی دیره ممکن نیست نمیذارم که برگردی
بد بودم که چی شده هوس برگشتن کردی
گریه نکن چیزی نگو این تنها خواسـته ی منه
حتی الان نمیخـوام که غرورت بشـکنه
یه جایی حس کردم عاشقم نیست
حواش اینجا نبود و کم کم داشت کم میذاشت
به روش که آوردم اینو جا زد
حضورشو هر ثانیه کمتر کرد ترکم کرد
نموند و موندم با خاطراتش
کاری که نباید میکردو آخر کرد ترکم کرد
ترکم کرد ترکم کرد
خیلی دیره ممکن نیست نمیذارم که برگردی
بد بودم که چی شده هوس برگشتن کردی
گریه نکن چیزی نگو این تنها خواسـته ی منه
حتی الان نمیخـوام که غرورت بشـکنه