تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

 ـــــ وقتی که با هم زیر بارونیم
این هوا بوسیدن دستات و کم داره
من یه دیوونم با تو آرومم
بودنم به حس تو وابستگی داره
چشمام تو چشمات نگات تو نگام
وقتی دستات و می گیرم یعنی می مونم
روزای خوبم با تو نزدیکه
آخرش دنیای من میشـی تو می دونم
 ـــــ عشق من آروم نمیـشم بی تو من 
دیوونه میشم
دوست دارم هرجا که باشم باشی پیشم
 ـــــ عشق من آروم نمیـشم بی تو من 
دیوونه میشم
دوست دارم هرجا که باشم باشی پیشم  ــــــ
گرمیه دستات عطر نفسات
عشق من بودن تو آرامش بهم میده
انقدره خوبی انقدر آرومی
مثل تو هیشـکی توی رویا ندیده     ــــــ
عشق من هر بار نزدیکت میشم     ـــــــ
قلب من با دیدن چشمات تپش داره
غیر عادی بود این که خیلی زود
گفتم این دیوونه بد جوری دوست داره