تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

چند روزه به جای من اون میشه فدای تو
می میره برای تو خیرس تو چشای تو
من می رم ولی بدون می مونم به پای تو می سوزم
چند روزه که نیستی موندم تو هوای تو
مونده روی قلب من زخم رده پای تو
می میرم بدون تو قربون چشای تو می سوزم
تو مث دنیا بودی آخه واسه من 
 نرو نذار بمیرم دلمو نشکن
دیگه جون ندارم می خوام بمیرم 
 چرا پیش تو اینجوری حقیرم
تو خوشی کنارش اینو می دونم
 تا نفس دارم برای تو می خونم  بی قرارم
 من تو دوست نداری مث قدیما 
 یکی قسمتش بمیره تنها
برو منتظرت می مونم اینجا برو 
حقم همین کاره دنیا
تو باید بری دیگه اینو می دونم
 نگاه کم ببین دوباره نیمه جونم بی قرارم
چند روزه