تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

هر جا چراغی روشـنـه از ترس تنها بودنـه
ای ترس تنهایی من اینـجا چراغی روشنـه
اینجا یکی از حس شب احساس وحشت میکنـه
هر روز از فکر سقـوط با کـوه صحبت میکنـه
جایی که من تنـها شدم شـب قبله گاهه آخره
اینجا تو این قطب سکوت کابوس طولانی تره
من ماه میبینـم هنوز ایـن کور سوی روشـنو
انقدر سو سو میزنـم شاید یه شب دیدی مـنو