تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

 ـــــ برو اگه میخوای بری ،
دلت نسوزه واسه من!!
اینجوری که کلافه ای بد تره خب ، دلو بکن   ـــــ
بکن دل و از این همه خاطره های روی آب
فک کن ندیدیم ما همو حتی یه بارم توی خواب
راحت برو یه قطره هم گریه نداره چشم من
اشکاشو پشت پای تو ، میخـواد بریزه دل بکـن
من که نمی میرم ،اگه بخوای تو از اینـجا بری
چون میدونستم که تو از اول راه مســـافری  ـــــ
شاید نفهمیدی که من بی اونکه تو چیزی بگی
سپردمت دست خــدا ، که بی خدافظی نری
غصه ی راهمو نخور ، شاید همینجا بمونـم
شاید به مقصد رسـیدم خودم فقـط نمیدونم