تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

بارونو دوست دارم هنوز چون تو رو یادم میاره
حس می کنم پیـش منی وقتی که بارون میباره
بارونو دوست دارم هنوز بدون چتر و سر پناه
وقتی که حرف های دلم جا میگیرن توی یه آه
شونه به شونه می رفتیـم من و تو تو جشن بارون
حالا تو نیسـتی و خیس چشم های من و خیابون
بارونو دوست داشتی یه روز تو خلوت پیاده رو
پرسه پاییزی ما مرداد داغ دست تو
بارونو دوست داشتی یه روز عزیز هم پرسه من
بیا دوباره پا به پام تو کوچه ها قدم بزن
شونه به شونه می رفتیم