تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

بــــــــــــاز ای الهه ی نـــــاز با دل من بساز
کین غم جانگداز بـــــــــرود زبرم
گـــــــــر دل من نیاسود از گناه تو بود
بیــــــــا تـــــــــا ز سر گـــــــــــنهت گذرم
بــــــــاز می کنم دست یاری به سویت دراز
بــــــــیـــــا تا غم خود را با راز و نیاز
ز خـــــــــاطر ببرم
گــــــــــر نکند تیر خشمت دلم را هدف
به خدا همچو مرغ پر شور شعف
بــــــــــــه سویت بپرم    آن که او
به غمت دل بندد
چون من کیست؟
ناز تو بیش از این
بهر کیست؟
تو الــــــــــهه ی نازی در بزمم بنشین
مــــــــــــن تو را وفا دارم بیا که جز این
نـــــــباشد هنرم
این همه بی وفایی ندارد ثمر
بــــــــه خدا اگر از من نگیری خبر
نــــــیابی  اثرم