تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

صدای طبل و سنج و بوی اسپند
همه یک رنگن و چه خوبه حسم
همه چشم انتظارن یه نگاه کن
ببین با بوی هیئت خو گرفتن
هنوزم کوچه هامون تکیه داره
تو نذری هامون هرکی فکر کاره
هنوزم عاشقت خیلی زیاده
فداته زندگیم با یک اشاره
منم اشک چشام خون دلم
آقا کمک کن
میخوام دردا از این خونه برن
آقا کمک کن
منم محتاجم و غرق گناهم
میخوام یه قول مردونه بدم
آقا کمک کــــــــــــن
آقا کمک کن
من از این زمزمه غافل نمیشم
همون دیوونم و عاقل نمیشم
منم خب این دلم آروم نداره
مگه آدم بدا عاشق نمیشن
منم دل دارم و دلشوره دارم
میدونم رو سیاهم دوره راهم
مگه بعد خدا جز تو کسی هست
به دستش باشه گره ی کور کارم