تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

میبوسمت میگی خداحافظ
این قصه از اینجا شروع میشه
من بغض کردم تو چشات خیسه
دست دوتامون داره رو میشه
توسمت رویای خودت میری
میری و من چشامو میبندم
ما خواستیم از هم جدا باشیم
پس من چرا با گریه میخندم
میبینمت میری ولی میری نمیبینی
میبوسمت از من ولی دستاتو میگیری
تو فکر میکردی بدون من
دلشوره از دنیای ما میره
اینجا یکی هم درد من میشه
اونجا یکی دستاتو میگیره
گفتی که میتونی بری اما
بغض تو دستاتو برام رو کرد
ما هردو از رفتن پشیمونیم
جون دوتامون زودتر برگرد ، جون دوتامون
میبینمت میری ولی میری نمیبینی
میبوسمت از من ولی دستاتو میگیری