تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

مهتاب ای مونس عاشقان،روشنایی آسمان ها
مهتاب ای چراغ آسمان،
روشنی بخش جهان،کو ما هم
نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم،
فارغ ز دنیا لب ها لب ها بودیم
با یک دیگر ما ، پیش او تنها بودیم ، 
مفتون و شیدا ، محو تماشا بودیم
مهتاب امشب که پیش تو ام،
او رفته و من مانده ام ، آه
افسوس رفت و آن دوران گذشت،
سر نهم بر کوه و دشت ، از هجرت
نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم،
فارغ ز دنیا لب ها لب ها بودیم
با یک دیگر ما ، پیش او تنها بودیم ، 
مفتون و شیدا ، محو تماشا بودیم