تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

 ـــــ من یه دل داشتم پا روش گذاشتم
چشم از اون چشمای تو بر نمیـداشتم
این دل عاشق بود
تو که دیدی این دلم صاف و صادق بود
من یه دل داشتم پا روش گذاشتم
چشم از اون چشمای تو بر نمیـداشتم
این دل عاشق بود
تو که دیدی این دلم صاف و صادق بود
آره دست خوش بستی دست دل از پشت
یه آدم تک و بی کس
که از عشقش خورده رو دست آره رو دست
بابا دست خوش تنها شدی دیگه سرخوش
دلم واست دیگه غـلافه
دوسـت دارم هایی که میگی لافه
آره لافه    خراب کرد
نقشه های این دل بر آب کرد نه این که نتونه
خوش نداشت پیش دل من بمونه
آره دست خوش
بستی دست دل از پشت یه آدم تک و بی کس
که از عشقش خورده رو دست
آره رو دست بابا دست خوش
تنها شدی دیگه سرخوشدلم واست دیگه غـلافه
دوسـت دارم هایی که میگی لافه بابا دست خوش
تنها شدی دیگه سرخوش دلم واست دیگه غـلافه
دوست دارم هایی که میگی لافه آره لافه