تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دوباره نمیخوام چشای خیسمو كسی ببینه
یه عمر حالو روز من همینه 
 كسی به پای گریه هام نمیشینه
بازم دلم گرفتو گریه كردم 
  بازم به گریه هام میخندن
بازم صدای گریمو شنیدن 
  همه به گریه هام میخندن
دوباره یه گوشه میشینمو واسه دلم میخونم
هنوز تو حسرت یه هم زبونم 
ولی نمیشه و اینو میدونم
دوباره نمیخوام چشای خیسمو كسی ببینه
یه عمر حالو روز من همینه
 كسی به پای گریه هام نمیشینه
بازم دوباره دلم گرفته 
دوباره شعرام بوی غم گرفته
كسی نفهمید غمم چی بوده 
دلیل یك عمر ماتمم چی بوده