تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

تو میخندی ، حواست نیست من آروم میمیرم
تو می رقصی و من عاشق شدن رو یاد می گیرم
چه جذابی ، چه گیرایی
 چه بی منطق به چشمات میشه عادت کرد
توی دستای تو باید به سیگارم حسادت کرد
منو پک میزنی آروم ، 
خرابم میکنی از ســـــــــــــر
رژ لب روی ته سیگار ، تن من زیر خاکستر
منو پک میزنی آروم خرابم میکنی از سر
رژ لب روی ته سیگار تن من زیر خاکستر
تنم میلرزه و میری ، حواست نیست
هوامو کام میگیری ، حواست نیست (پاساژ)
حواسم هستو میمیرم ، حواست نیست
کنارت اوج میگیرم ، حواست نیست
حواست نیست , تو می خندی حواست نیست